Družinsko bogoslužje  2. navadne nedelje

 

V današnji Božji besedi bomo srečali dečka Samuela, ki ga je poklical Bog. On pa je odgovoril na Gospodov klic.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo pa tudi narisana ušesa. Naj bo toliko ušes kolikor je udeležencev bogoslužja. Vsak v rokah drži svoje narisano uho. Uporabili ga bomo takoj na začetku bogoslužja.

Primerno je, da začnemo s  pesmijo : Jezus se ob morju ustavi….

Voditelj:V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Bog kliče tako kot Samuela tudi nas, a večkrat ne slišimo njegove besede. Zgodi se, da je kdaj tudi ne želimo slišati. Zato h križu polagamo ušesa, saj se zgodi  da namenoma preslišimo Božji glas, ki nas nagovarja k dobremu (položimo narisana ušesa pred križ). Obudimo kesanje, da bomo pri tej molitvi slišali Boga.

Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. 

Vsi: Amen. 

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni, večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji. Dobrotno usliši naše prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. Po našem Gospodu  Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi:Amen.

Voditelj: Poslušajmo  svetopisemski odlomek iz 1. Samuelove knjige, ki govori o klicu Samuela (1 Sam 3,3-10.19)

Nekdo od  prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša
Tiste dni je Samuel spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tedaj je Gospod poklical Samuela. »Tukaj sem,« je rekel. Tekel je k Éliju in rekel: »Tukaj sem, ker si me klical.« »Nisem te klical,« je rekel, »vrni se, spi!« Šel je in zaspal. Gospod pa je spet poklical Samuela. Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, ker si me klical.« »Nisem te klical, moj sin,« je rekel, »vrni se, spi!« Samuel namreč še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda se mu še ni razodela.
Gospod pa je spet, tretjič, poklical Samuela. Vstal je, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, ker si me klical.« Tedaj je Éli spoznal, da Gospod kliče dečka. In Éli je rekel Samuelu: »Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci: ›Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.‹« In Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru. Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel, Samuel!«
Samuel je rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
Samuel pa je rastel in Gospod je bil z njim in ni pústil, da bi se katera od njegovih besed ne izpolnila.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi:Bogu hvala

Sedaj  lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj:  Polni zaupanja se obrnimo na Gospoda, naj usliši naše prošnje:

  1. Pošlji svoji Cerkvi novih duhovnih poklicev, ki bodo veseli oznanjali tvoj evangelij.
  2. Naj mladi  radi obiskujejo sveto mašo, verouk in druga srečanja v naši župniji.
  3. Blagoslovi naše starše, ki nas podpirajo in nas imajo radi.
  4. Naj  radi odgovorimo vabilu Jezusa, da gremo za njim.
  5. Priporočamo ti vse rajne. Sprejmi jih k sebi, da bodo uživali neminljivo srečo v nebesih.
  6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom  in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Gospod Jezus! Ti nas kličeš in vabiš, naj radi stopamo po poti za teboj. Usliši vsa naša dobra prizadevanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Kot družina smo povezani med seboj in združeni z Bogom. V molitvi želimo biti podobni prvim učencem, ki jim je Jezus naročil naj molijo takole(primemo se za roke):

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo.  Dobri Oče,  Napolni nas z Duhom svoje ljubezni, da bomo med seboj vedno bolj edini. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod,nas varuje vsega hudegain pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Ko Jezus je začel učiti….