Arheologi ugotavljajo po izkopaninah, da je bilo območje Dekanov poseljeno gotovo že v rimski dobi, če ne že prej. Naselbina je stala ob rimski cesti (»via Flavia«), ki je vodila iz Trsta proti Pulju in nad reko Rižano (Formio). Prvi poznani pisni vir o Dekanih je iz leta 1229 in govori o razmejitvi cerkvenih in občinskih posestev na pobočju Kaštelirja. Prav Kaštelir je predstavljal prvotno naselbino – utrdbo izpred ca. 3000 let, odkar se je poselitev, s prihodom Rimljanov v začetku 2. stol. pred Kristusom, prenesla z vrhov na pobočja in v doline. novejsaListina kapiteljskega arhiva iz Kopra z dne 4. decembra 1462 poroča, da koprski kapitelj daje določen vinograd v najem cerkvi v Dekanih. Ime Dekani ali latinsko Villa Decani izhaja, po različnih teorijah, iz imen dveh plemiških družin: de'Cani ali Ducania. Gotovo je, da so Slovenci v celoti poselili Dekane po kugah v letih 1348 ter 1361. Listina iz leta 1495 omenja kartuzijanski samostan Bistra (pri Vrhniki), ki je imel v zaselku »Fratovec« v Dekanih pristavo z gospodarskim poslopjem ter več vinogradov, ki so jih obdelovali koloni. Koprski škof Paolo Naldini piše leta 1700 v svojih knjihi Corografia, da je koprski škof Giacomo Valaresso (škofod 1482 do 1503) spodbudil prebivalce Dekanov, da so premajhno cerkev podrli in na istem mestu sezidali večjo v čast Mariji Vnebovzeti. Škof sam je položil temeljni kamen in cerkev tudi posvetil. Naldini takole poroča: »Župnijsika cerkev, posvečena vnebovzetju preblažene Device, stoji na začetku vasi, kjer izvira močan izvir zelo sveže vode. Na tem mestu je stala starejša cerkev, ki pa so jo vaščani obnovili in tako prišli do večje in primernejše cerkve, ki najbolje služi bogoslužju in povečanemu številu prebivalcev. Ko je bila cerkev dokončana in jo je občina primerno obdarovala, jo je škof Valeresso v nedeljo, 10. novembra 1493 slovesno posvetil. Cerkev je v vsakem pogledu izvrstna, lepa in trdna. V vsem vikariatu (dekaniji) je ni enake in tudi v škofiji je med najboljšimi. Cerkev se podaljšuje v manjšo kapelo (prezbiterij) gotske arhitekture z obokom iz živega kamna. Z oboka visijo častitljivi grbi škofa Valaressa in drugih družin, ki so verjetno velikodušno pomagali z darovi pri posvetitvi cerkve. Podobno je sezidana ob strani cerkve tudi zakristija…«

Dekani danes
Tako zgleda vas Dekani s sosednjega hriba.